Be מקבוצת שופרסל תעזוב את משרדיה בנתניה

Be מקבוצת שופרסל תעזוב את משרדיה בנתניה

Be מקבוצת שופרסל תעזוב את משרדיה בנתניה (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום